Whisky review 602 - Kilkerran 12yo malt @ 46%vol

19/10/2016 09:57

Whisky review 602 - Kilkerran 12yo malt @ 46%vol https://www.youtube.com/watch?v=j3U69EOtqaY  Malt mark : 90/100