Glengoyne 18yo & Glencadam 14yo

14/09/2017 15:48

Two new Ralfy whisky reviews : Glengoyne 18yo https://www.youtube.com/watch?v=_sH451k3BNQ & Glencadam 14yo   https://www.youtube.com/watch?v=Ul3zHu8HoCU